Szeretettel köszöntöm az oldalamon!

Erdei Flóra vagyok, okleveles, szakvizsgázott logopédus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus.

Tanulmányok:
2015 – SZTE JGYPK BSc képzés gyógypedagógia: logopédia, tanulásban akadályozottak pedagógiája
2017 – ELTE BGGYK MSc képzés: okleveles gyógypedagógus, logopédus
2020 – SZTE BTK KÖVI: mentorpedagógus szakvizsga

Ismereteimet több külföldi képzéssel is bővítettem:
Erasmus Intensive Programme – Az SNI innovatív megközelítései, Innsbruck, Tirol
Erasmus+ Program – The Sound of Music IV., Laugarvatn, Izland 

2015 óta a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézményében dolgozom mint logopédus. A munkám során tapasztalatot gyűjtöttem a különböző logopédiai kórképek diagnosztikus eljárásairól és terápiás lehetőségeiről. 2016 és 2018 között a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola és AMI-ben dolgoztam óraadó logopédusként. 2018-tól pedig a röszkei Százholdas Pagony Óvodában látom el az SNI gyermekek komplex logopédiai fejlesztését. 

2019-ben lettem egyéni vállalkozó, és indítottam el magán praxisomat Szegeden. Logopédusként célom, hogy klienseimnek segítséget nyújtsak a különböző logopédiai kórképek diagnosztizálásában, illetve azok hatékony terápiájában. A logopédiai foglalkozásokon a beszédhangok helyes ejtésének / a helyes nyelés / hangképzés kialakításán túl, a különböző képességek és készségek fejlesztésével nyújtok komplex terápiát a klienseknek.

Szolgáltatások

Komplex logopédiai-gyógypedagógiai vizsgálat

Kb. 45 perc. 15 éves kor alatt az egyik szülő jelenléte szükséges az anamnézis felvétele miatt.

 • Általános-, orális-, beszéd anamnézis
 • Általános megfigyelés (magatartás, viselkedés, feladatvállalás, stb.)
 • Orofaciális terület állapota
 • Légzés, beszédhang
 • Nyelésfunkció, fogazat, harapás
 • Artikuláció, szókincs
 • Olvasás- és íráskészültség, grafomotorika
 • Nyelvi képességek
 • Beszédfolyamatosság
 • Laterális dominancia
 • Egyéb kiegészítő vizsgálatok
Artikulációs zavarok terápiája

Köznyelvben “pöszeség”, a beszédhangok helytelen kiejtése, a kiejtés tisztaságának zavara. Az adott nyelközösség artikulációs normáitól való eltérés. Egy vagy több beszédhangot érintő probléma. Kb. 5 éves korig élettani zavarról beszélhetünk, ez a normális fejlődés velejárója. Lehetséges, hogy spontán javul a gyermek beszéde terápia nélkül is. Ha több hangot ejt helytelenül, szinte érthetetlen a beszéde, akkor érdemes már öt éves kor előtt is felkeresni egy szakembert. (mozgásfejlesztés, logopédia, komplex logopédiai, gyógypedagógiai fejlesztés)

 • Ajak-, arc-, nyelvizmok erősítése, edzése, lazítása
 • Beszédhangok helyes ejtésének kialakítása, rögzítése, automatizálása, motoros differenciálása
 • Auditív észlelés, figyelem, emlékezet, differenciáló képesség fejlesztése
 • Nyelvi-, grammatikai zavarok korrigálása
 • Fonológiai tudatosság fejlesztése

Ajánlott terápiás óraszám: heti 2 óra, intenzív otthoni gyakorlással.

Myofunkcionális diszfunkciók terápiája

Köznyelven: a kliens úgy nyel, hogy közben kidugja a nyelét, nyelés közben nem zárja össze fogait – nyelvlökéses nyelés. Csecsemőkorban természetes jelenség, a nyelv támaszt keres nyelés közben, később azonban ez a technika megszűnik. Ha nem szűnik meg, akkor fejlődési myofunkcionális diszfunkcióról beszélhetünk, amikor az érett nyelés elmarad az idegrendszeri érési folyamatban.

Multifaktoriális kóreredete van, a terápiában szükséges a logopédus és a fogszabályozó szakorvos közös, összehangolt munkája. Ha a rossz beidegződést, a helytelen nyelési kezelési technikát nem kezeli logopédus, akkor a fogszabályozás nem lehet eredményes, nem hoz tartós eredményt. A nyelv újra deformálja a fogakat.

 • Testtartást javító gyakorlatok, egyensúlygyakorlatok, izomtónus fejlesztése
 • Légzés normalizálás, helyes légzés kialakítása
 • LingualBalance OTKM© alkalmazása

Ajánlott terápiás óraszám: heti 1 alkalom, intenzív otthoni gyakorlással.

“Iskolára hangoló"

Ezen a foglalkozások játékosan, komplexen készülünk az iskolára, egyéni foglalkozás keretén belül. Fejlődik a gyermek koncentrációs képessége, emlékezete, figyelme, logikus gondolkodása. Kitérünk a különböző részképességek fejlesztésére is, amelyek a számoláshoz, íráshoz szükségesek. Külön figyelmet szentelek a fonológiai tudatosság, a különböző nyelvi képességek fejlesztésére, amelyek elengedhetetlenek az olvasás- és írástanuláshoz. Szintén megjelennek a foglalkozásokon a különböző orientációs képességeket fejlesztő feladatok (idői, téri orientáció), és a finommotorikus, grafomotorikus képességeket ügyesítő gyakorlatok is.

Ajánlott terápiás óraszám: heti 1 óra.

Tanulási zavarok terápiája

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció és terápia. Testséma, egyensúly, téri és idői orientáció, vizuális, auditív, taktilis figyelem, észlelés, emlékezet, finommotorika, fonológiai tudatosság, szerialitás, ritmusérzék fejlesztése játékosan, komplexen.

Ajánlott terápiás óraszám: heti 1 óra, intenzív otthoni gyakorlással.

Komplex nyelvi fejlesztés

Fonológiai tudatosság, beszédpercepció, -megértés, szókincs, kifejezőképesség fejlesztése.

Ajánlott terápiás óraszám: heti 1 óra, intenzív otthoni gyakorlással.

Nyelvi késés terápiája - “megkésett beszédfejlődés”

Nyelvi késésről beszélünk akkor, amikor a kifejező beszéd mennyiségben és időben is elmarad az elvárt életkori szinttől (kevés aktív szókincs, dajkanyelvi szavak használata, stb.) Nem jelennek meg a tipikus nyelvi fejlődés mérföldkövei. Általában a gyermek jól érzékeli anyanyelvét, megérti azt, képes különböző utasítások végrehajtására.

A nemzetközileg elfogadott kritériumok szerint nyelvi késést mutat egy gyermek akkor, ha 24 hónapos korában mért expresszív szókincse 50 szónál kevesebb, vagy még nem használ többszavas közléseket. (Fehérné-Kas-Sósné, 2018)

Ajánlott terápiás óraszám: heti 1 óra, intenzív otthoni gyakorlással + egyéb szükséges fejlesztések (mozgás, gyógypedagógiai).

“Varázsceruza”

Ezen a foglalkozáson különböző játékos gyakorlatokon keresztül erősítjük a gyermeknek azokat az izmait, amelyek szükségesek az írásmozgáshoz. Olyan feladatokat végzünk, amelyekkel fejlődnek a finommotorikus és grafomotorikus képességek, a szem-kéz koordináció, az írásmozgás koordináció.

Ajánlott terápiás óraszám: heti 1 óra, intenzív otthoni, játékos gyakorlással.

Beszédtechnika, tehetséggondozás

A helyes légzés, hangadás, artikuláció, hangsúly, hanglejtés, ritmus, beszédstílus kialakítása. Kifejezőkészség, szókincs, kommunikáció fejlesztése több korosztályban.

Ajánlott terápiás óraszám: havonta 3 alkalom, intenzív otthoni gyakorlással.

Beszédfolyamatosság zavarainak terápiája

Dadogás és hadarás komplex terápiás kezelése művészetterápiás elemekkel.

Tanácsadás

Tanácsadás telefonon vagy online.

 • szakirodalmi, terápiás ajánlások
 • felmerülő kérdések megválaszolása
Mentorálás

Logopédus hallgatók, gyakornokok mentorálása, segítése.

Tanácsadás, mentorálás

esetén kérem, a megadott elérhetőségek egyikén keressen.

BLOG

Testtudat fejlesztése játékosan

Testtudat fejlesztése játékosan

A testtudat kialakulásánal első állomása a saját testünk ismerete, a testkép ismerete, testünk megtapasztalása, érzése. A testtudat számot ad arról, hogy milyen szintű együttműködés tapasztalható az idegrendszer és a különböző mozgatóizmaink között. Testünk irányításáért az agyunk felel. A proprioceptorok, amelyek az...

bővebben
Játékos fúvógyakorlatok

Játékos fúvógyakorlatok

A különböző fúvógyakorlatok, a helyes fújótechnika a különböző logopédiai terápiák elengedhetetlen része. Ezeket a játékos gyakorlatokat a legtöbbször nagyon élvezik a gyermekek, mert viszonyleg könnyen el tudják sajátítani őket. Miért hasznosak a fújógyakorlatok? Beszédhangok képzéséhez nélkülözhetetlen a fújás. Segíti a...

bővebben
Játékos légzőgyakorlatok

Játékos légzőgyakorlatok

A biztonságos, helyes beszéd alapja a megfelelő rekeszlégzés elsajátítása és alkalmazása. A légzés reflextevékenység, automaitkusan megy végbe. Fealdata a szervezet oxigénnel való ellátása. A beszéd a kilégzési szakaszra épül, a belégzés mindig hangtalan. A helyes légzés az egész beszédkultúra alapja. A beszédlégzés izommunka,...

bővebben

Pin It on Pinterest